برق

1- مشاوره ، طراحی و اجرای تاسیسات برق

2- طراحی و ساخت انواع تابلو های توزیع – بانک خازن و …

3- طراحی و ساخت انواع سیستم های برق اضطراری – دیزل ژنراتور

4- طراحی و نصب تاسیسات روشنایی

5- طراحی و نصب آشکار سازی و اعلام حریق

6- طراحی و راه اندازی سیستم های ارتینگ (اتصال به زمین)

7- آموزش نیروی انسانی

8- تهیه اسناد و مدارک فنی