روش های مورد استفاده

ردیف عنوان روش موارد استفاده از روش
1 روش اجرایی و طراحی و مهندسی (E) هدف از تدوین این روش اجرایی ، تشریح چگونگی انجام فعالیت های طراحی و مهندسی در پروژه های شرکت فنی مهندسی افشار می باشد.
2 روش اجرایی مدیریت منابع انسانی هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح چگونگی شناسایی و تعیین نیاز های آموزشی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، ارزیابی دوره ها و اثر بخشی آنها و نیز تعیین شرح وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات کارکنان در قالب شناسنامه و شرایط احراز پستهای سازمانی است.
3 روش های اجرایی کنترل مستندات هدف از این روش اجرایی تعیین چگونگی تصویب ، بازنگری ، بروز سازی و توزیع مدارک سیستم مدیریت یکپارچه شرکت فنی مهندسی افشار می باشد.
4 روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه هدف از تدوین این روش اجرایی ، تشریح چگونگی برنامه ریزی انجام پروژه از جمله نحوه شناسایی ، تعیین و تدوین وابستگی و ارتباطات بین فعالیت ها ، برآورد مدت زمان فعالیت ها ، تخصیص منابع ، تهیه برنامه زمان بندی و نهایتاً کنترل های مورد نیاز برای پروژه های مختلف شرکت فنی مهندسی افشار می باشد.
5 رویه مهندسی ارزش شیوه ای کار آمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری و کوتاه کردن زمان اجرا و بهینه سازی طرح ها می باشد.
6 نظام مدیریت کیفیت هدف از تهیه این نظامنامه ، شفاف سازی خط مشی نظام مدیریت ، کیفیت شرکت ، اصول نظام وظایف و مسئولیت های مدیران و مسئولان این شرکت می باشد.
7 رویه مدیریت (HSE) ایمنی ، بهداشت و محیط زیست هدف از تهیه این رویه را می توان  در 3 مورد خلاصه نمود :1- در تحقق فرآیند ها ، تعداد حوادث به صفر میل کند. 2- آلاینده های زیست محیطی تا سر حد صفر تقلیل می یابد. 3-در تحقق فرآیندها ، اتلاف به سمت صفر میل کند و خروجی فرآیند ها عاری از هر گونه خطا باشد.
8 رویه مدیریت ریسک هدف این روش اجرائی ، تعریف ، نحوه شناسایی ، تحلیل ، واکنش ، نظارت و کنترل تهدیدها و فرصت ها در سازمان پروژه محور فنی مهندسی افشار می باشد.
9 روش اجرایی ساختمان و نصب (C) هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح چگونگی انجام فعالیتها در پروژه های شرکت فنی مهندسی افشار می باشد.
10 روش اجرایی ارتباطات ، مشارکت و مشاوره هدف از تدوین این روش اجرایی مشخص نمودن چگونگی ارتباطات ، مشارکت و مشاوره بین سطوح و بخش های محتلف درون سازمان و همچنین مکانیزمی جهت برقراری ارتباطات ، مشارکت و مشاوره پیمانکاران و سایر طرف های ذینفع برون سازمانی می باشد.
11 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق هدف از تدوین این روش اجرایی حصول اطمینان از ارائه محصولی منطبق با الزامات و کنترل و شناسایی محصول نامنطبق به منظور مشخص کردن برخورد با آن می باشد.
12 رویه یکپارچه سازی رویکرد ها و فرآیند ها هدف این روش اجرایی تعیین فرآیند هایی است که به برنامه ریزی ، اجرا و کنترل یکپارچه پروژه های سازمان پروژه محور سدید منجر می شود . همچنین از دیگر اهداف این رویه حصول اطمینان از کارایی مستندات در بر آورد نمودن نیازمندیهای موجود در فنی مهندسی افشار و ایجاد دیدگاه یکپارچه و در دسترس بودن مستندات می باشد.