GE Software

GE Software

GE Software (شرکت فنی مهندسی افشار)

Free Durus, 90-30, 90-70, VersaMax, RX3i, and RX7i Software.

Durus Software:
Use With: Durus Programmable Relays
Restrictions: not sure (GE Login is required for download)

Proficy Machine Edition:
Use With: 90-30, 90-70, VersaMax, RX3i, and RX7i
Restrictions: Must request from local distributor. Find them here. 

Check out our sister site PLCCompare to compare PLCs, PACs and Programmable Relays
Visit the RX3iRX7i90-3090-70 and VersaMax pages for detailed product information, brochures and pricing information.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *