گواهینامه ها و تقدیر نامه

تقدیر و تشکر شرکت پایدار چوب کاوه از شرکت فنی مهندسی افشار در خصوص راه اندازی خط تولید
تقدیر و تشکر شرکت پایدار چوب کاوه از شرکت فنی مهندسی افشار در خصوص راه اندازی خط تولید