تاسیسات و پایپینگ

1- سیستم اطفا حریق – آتشنشانی

2- سیستم هوای فشرده

3- سیستم هیدرولیک

4-تاسیسات موتور خانه

5- سیستم روغن داغ

6-سیستم های برودتی حرارتی